KATEDRA  EKLEZJOLOGII  WYDZIAŁU  TEOLOGICZNEGO

UNIWERSYTETU  PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II  W  KRAKOWIE

 

KOMITET  NAUK  TEOLOGICZNYCH  POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM  NAUKOWE

 

KOŚCIÓŁ  I  MISJA

 

18 lutego (poniedziałek) – 19 lutego (wtorek) 2019 r.

Rzym, Vicolo Doria 2 (piazza Venezia)

 

 

PROGRAM poniedziałek (18 II)

 

9:00: – 9:15 Otwarcie obrad – prof. dr hab. Piotr Salwa, dyr. Stacji Naukowej PAN w Rzymie

Teologiczne wprowadzenie – prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JP II

 

9:15 – 9:30 Synagoga a rodzący się Kościół

Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT Wrocław

 

9:30 – 9:45 Dlaczego misja według Apostoła Narodów?

Prof. dr Andrzej Gieniusz CR, Università Urbaniana Roma

 

9:45 – 10:00 Ojcowie greccy i łacińscy o głoszeniu chrześcijańskiego Boga

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur, KUL Lublin

 

10:00 – 10:15 Luksusowe psałterze chrystologiczne XIII stulecia: ewangelizacja elit

Dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJP II Kraków

 

10:15 – 10:30 Edukacyjno – pedagogiczna działalność Kościoła w średniowieczu

Dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJP II Kraków

 

10:30 – 10:45 Misja pasterza Kościoła w nauczaniu S. Hozjusza i R. Saraha

Dr hab. Stanisław Kozakiewicz OSPPE, Prof. UWM Olsztyn

 

10:45 – 11:15  Przerwa

 

11:15 – 11:30 Wiara i kultura: propozycja dla ponowoczesnej Europy

Prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja

 

11:30 – 11:45 Treść misji Kościoła dzisiaj

Ks. dr Józef Morawa, Kraków

 

11:45 – 12:00 Globalizacja wyzwaniem dla misji Kościoła katolickiego

Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh, WT UAM Poznań

 

 

12:00 – 12:15 Pojednanie jako misja Kościoła

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

 

12:15 – 12:30 Posłannictwo kościelne w ujęciu H. U. von Balthasara

Ks. dr Paweł Pielka, UPJP II Kraków

 

12:30 – 13:30  Dyskusja

 

 

PROGRAM wtorek (19 II)

 

9:00 – 9:15 La Chiesa e la vita monastica in sant’Agostino

Prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE, Università Angelicum Roma

 

9:15 – 9:30 Una visione di missionarietà in alcuni scritti di san Tommaso d'Aquino

Prof. dr Margherita M. Rossi, Università Angelicum Roma

 

9:30 – 9:45 Koncepcje Kościoła a realizacja jego misyjności

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJP II Kraków

 

9:45 – 10:00 Inculturazione e nuovo umanesimo

Prof. dr Carmelo Dotolo, dziekan FM, Università Urbaniana Roma

 

10:00 – 10:15 Duchowość misji

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, UPJP II Kraków

 

 

10:15 – 10:45 Przerwa

 

 

10:45 – 11:00 Misyjność ad intra i ad extra w Czadzie i północnym Kamerunie

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW Warszawa

 

11:0– 11:15 Ewangelizacja, reewangelizacja i ekumenizm

Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, WT Uniwersytet Opolski

 

11:15 – 11:30 Misja u prawosławnych

Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL Lublin

 

11:30 – 11:45 Misja Kościoła w Azji

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UPJP II / UJ Kraków

 

11:45 – 12:45 Dyskusja. Podsumowanie

Dr Marek P. Chojnacki OCist., UPJP II Kraków