Międzynarodowa konferencja naukowa

pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Teologia w przestrzeni publicznej

 

Internationale Fachkonferenz

unter dem Patronat des Komitees für Theologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Theologie in der Öffentlichkeit

 

International conference

under the auspices of the Committee of Theology of the Polish Academy of Sciences

Theology in public space

 

Opole, 21-23.03.2018

Wydział Teologiczny UO, sala/Saal/room 18

 

 

Środa/Mittwoch, 21.03

19.00-21.00

Konrad Glombik, Teologia i przestrzeń publiczna z perspektywy polskiej / Theologie und Öffentlichkeit aus der polnischen Perspektive

Benedikt Kranemann, Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive / Teologia i przestrzeń publiczna z perspektywy niemieckiej

Roman Globokar, Ljubljana, Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien / Teolog w dialogu ze zsekularyzowaną sferą publiczną w Słowenii

Czwartek/Donnerstag, 22.03

9.00-11.00

Julia Knop, Diakonische Kirche in religionsloser Gesellschaft / Diakonijny Kościół w społeczeństwie niereligijnym

Erwin Mateja, Liturgia z okazji uroczystości państwowych i narodowych w Polsce. Problemy i wyzwania / Liturgie anlässlich der Staats- und Nationalfeste in Polen. Probleme und Herausforderungen

Brigitte Benz, Liturgie im Rahmen staatlicher Trauerfeiern nach Katastrophen. Einige Grundgedanken / Liturgia w ramach państwowych uroczystości żałobnych po katastrofach. Wybrane refleksje

11.30-13.00

Marek Lis, Teologia w kinie (filmie) / Theologie im Kino (Film)

Jörg Seiler, Frauenbilder katholischer Schriftstellerinnen in den 1930er Jahren. Anna Hilaria von Eckhel (1873-1948) und Josefine Schneider-Foerstl (1885-1973) / Obrazy kobiet katolickich pisarek w latach 30. XX w. Anna Hilaria von Eckhel (1873-1948) und Josefine Schneider-Foerstl (1885-1973)

Krystian Kałuża, Zło, cierpienie i zbawienie. Egzystencjalne przesłanie naturalizmu i teizmu / Übel, Leid und Erlösung. Die existentielle Botschaft von Naturalismus und Theismus

14.00-15.30

Sławomir Pawiński, Od ambony w kościele do cyberambony w mediach. W poszukiwaniu języka głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie / Von der Ambo in der Kirche zur Cyberambo in den Medien. Auf der Suche nach der Sprache der Verkündigung vom Evangelium in der Gegenwart

Notker Baumann, „... bis an die Grenzen der Erde” (Apg 1,8)? Zu Mission und Verkündigung im frühen Christentum / „…aż na krańce ziemi“ (Dz 1,8)? O misji i przepowiadaniu we wczesnym chrześcijaństwie

Sarah Fischer, Anthropologie als Ausgangspunkt für Religionsunterricht? / Antropologia ako punkt wyjścia dla nauki religii?

16.00-18.00

Peter Stica, Praha, Arbeit im Wandel – Chancen und Herausforderungen der christlichen Sozialethik angesichts der sich verändernden Arbeitswelt / Przemiany w sferze pracy – szanse i wyzwania chrześcijańskiej etyki społecznej w obliczu przemian w sferze pracy

Dariusz Krok, Teologia i psychologia w kontekście współczesnych wyzwań społecznych / Theology and psychology in the context of modern social challenges

Paweł Adam Makowski, UAM Poznań, WSKSiM Toruń, (Im)moral dimension of modern diplomacy / (Nie)moralny wymiar współczesnej dyplomacji

Janusz Podzielny, Chrześcijański kształt patriotyzmu w ujęciu Konferencji Episkopatu Polski / Christliche Gestalt des Patriotismus aus der Sicht der Polnischen Bischofskonferenz

19.00-20.00

Anna Reinhardt, Versöhnung „per Post”: Kurt Reuters Initiativen zwischen Deutschen und Polen / Pojednanie „pocztą”: Inicjatywy Kurta Reutera między Niemcami a Polakami

Martin Grimm, Trinitarisch gefasster Ewigkeitsbegriff und Zeitverständnis – ein Thema mit Gesellschaftsrelevanz / Trynitarnie ujęte pojęcie wieczności i rozumienie czasu – temat ważny społecznie

Tatiana Bachniak, Die Persönlichkeit des Theologen im Wandel der Geschichte / Osobowość teologa na przestrzeni zmian historycznych

Piątek/Freitag, 23.03

9.00-11.00

Samuel-Kim Schwope, Weihen für Laien? Sendungs- und Beauftragungsfeiern für Gemeinde- und Pastoralreferenten in der öffentlichen Wahrnehmung / Święcenia dla świeckich? Uroczystości posłania dla referentów pastoralnych i parafialnych w odbiorze publicznym

Sebastian Holzbrecher, Seelsorge im Raum der Stadt. Das Beispiel der Erfurter Jesuiten/ Duszpasterstwo w przestrzeni miejskiej. Przykład jezuitów z Erfurtu

A.R. Prokop, Desakralizacja figury anioła w przestrzeni popkulturowej / Entsakralisierung der Engelsfigur im Raum der Popkultur

Mariusz Muszczyński, W poszukiwaniu nowej teologicznej otwartości w obliczu postmodernistycznego społeczeństwa / The quest for new kind of theological generosity in the face of postmodern society

Marek Dziony, Die Gültigkeit der Prophetenbotschaft – Jesaja und das Problem der sozialen Gerechtigkeit / Aktualność przesłania prorockiego – Izajasz i problem sprawiedliwości społecznej

 

Wyjazd do Głogówka – zwiedzanie kościoła parafialnego z freskami Sebastianiniego / Ausflug nach Oberglogau – Besichtigung der Pfarrkirche mit den Sebastianinifresken.